Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza Jegyvasarlas.hu Zrt., mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.jegyvasarlas.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) jegyértékesítést megvalósító személyekre vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1. A Szolgáltató adatai

Név: Jegyvasarlas.hu Zrt.

Székhely: 7636 Pécs, Szaturnusz utca 133.

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Telefonszám: +36 30 400 7000

Nyilvántartásba vevő szerv: Pécsi Törvényszék

Cégjegyzékszám: 02-10-060499

Adószám: 32121768-2-02

Képviselő: Szabó Zoltán

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Google Ireland Limited

Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Nyilvántartási szám: 368047

Adószám: IE6388047V

Kapcsolat: www.cloud.google.com

2. A Szerződés tárgya

Szolgáltató online jegyvásárlásra lehetőséget adó adminisztrációs felületként hasznosítható SaaS (Software as a Service) típusú szolgáltatást tesz elérhetővé a jelen szerződést elfogadó ügyfelei számára.

A Honlap használatát Szolgáltató a jegyértékesítést végző jogi személyek (a Továbbiakban: Ügyfél) számára biztosítja.

A Felek közötti jelen szerződés célja, hogy szabályozza az Ügyfél és a Szolgáltató (a továbbiakban együtt: Felek) között a Honlap használatának feltételeit, a Felek egymás közötti jogait és kötelezettségeit.

3. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

Ügyfél jogosult jutalék fizetése ellenében használni a Honlapot, azon keresztül jegyértékesítési tevékenységet megvalósítani.

Jegyértékesítésként határozzák meg a Felek azt a folyamatot, amikor az Ügyfél a Honlapon elérhetővé tesz megvásárolható jegyeket az általa szervezett, vagy más által szervezett, de az Ügyfél által értékesíthető jegyek tekintetében.

Ügyfél köteles:

 • jutalékot fizetni Szolgáltató számára,
 • elvégezni minden olyan beállítást, amelyet a Honlap lehetővé tesz és megkövetel a jegyértékesítéshez,
 • karbantartani az általa a dolgozóinak kiadott jogosultságokat, szükség szerint azokat visszavonni, vagy módosítani,
 • gondoskodni a feltöltött, megadott és a Honlapon rögzített adatok tárolásáról a jelen szerződés megszűnését követően.

Ügyfél kötelezettsége a szolgáltatás keretében:

 • jegyek árának, esemény, vagy helyszín fényképének, leírásának feltöltése az oldalra,
 • a valóságnak megfelelő és naprakész tájékoztatás nyújtása az eseményre, vagy helyszínre vonatkozó információkkal kapcsolatban;
 • rendelkezzen mindazon jogosultsággal, amely adott eseményre, vagy helyszínre vonatkozó jegy értékesítéséhez szükséges,

Ügyfél nem támaszthat követelményt Szolgáltató részére a vásárlók száma vonatkozásában, azaz Szolgáltatót nem terheli mennyiségi vállalás.

Felek rögzítik, hogy Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által feltöltött eseményekért, azok megtartásáért, az azokkal kapcsolatos látogatói panaszok kezeléséért.

Ügyfél felelőssége, hogy a jegyértékesítésre vonatkozóan megfelelő jogosultsággal rendelkezzen, Szolgáltató kizár minden felelősséget azért, ha az Ügyfél olyan jegyet értékesít, amelyre a jegyértértékesítésre jogosult személy jelzése alapján Ügyfél nem lett volna jogosult.

Amennyiben a jegyértékesítésre jogosult személy hitelt érdemlő módon jelzi Szolgáltató számára, hogy az Ügyfél egy eseményre nem jogosult jegyet értékesíteni:

 • köteles erről az Ügyfelet tájékoztatni,
 • a helyzet rendezéséig jogosult:
  • az Ügyfél felé az eseményre vonatkozó kifizetéseket felfüggeszteni,
  • az eseményre vonatkozó jegyértékesítést felfüggeszteni,
 • amennyiben bebizonyosodik, hogy az Ügyfél olyan eseményre értékesít jegyet, amelyre nem lett volna jogosult, Szolgáltató köteles:
  • a nála lévő, a jegyek után a vásárlók által kifizetett összeget visszautalni a vásárlók számára,
  • tájékoztatni minden vásárlót a jogosulatlan jegyértékesítés megvalósulásáról.

4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató jogosult az általa meghatározott mértékű jutalékot, vagy kényelmi díjat felszámítani az Ügyféltől a Honlapon keresztül megvásárolt jegyek után.

Szolgáltató köteles:

 • a Honlap elérhetőségét biztosítani a jelen Szerződés szerinti SLA-nak megfelelően,
 • megvalósítani a jegyek értékesítését a vásárlók felé, az ezzel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelően,
 • átadni elektronikus formában a jegyet a vásárlók számára,
 • kezelni a jegyvásárlással kapcsolatos, a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos vásárlói panaszokat,
 • a jelen Szerződés és a Honlapon elérhető leírásoknak megfelelő működésű funkcionalitásokat biztosítani, valamint azt biztosítani, hogy a funkcionalitásoknak megfelelően a Honlap végrehajtja az Ügyfél által kezdeményezett műveleteket.

Szolgáltató jogosult a Honlapot, annak valamennyi funkcionalitását egyoldalúan módosítani, fejleszteni, valamint a Honlap rendeltetésszerű működéséhez szükséges karbantartási feladatokat elvégezni, azzal, hogy a fejlesztés és módosítás nem jelentheti a funkcionalitásban bekövetkezett csökkenést.

5. A Szerződés teljesítésének speciális szabályai

A Honlap elérését Szolgáltató internetes felületen keresztül biztosítja, azonban a Honlap használata felhasználói jogosultság és regisztráció meglétéhez kötött.

Az Ügyfél felhasználói felhasználóneve, jelszava és e-mail címével azonosíthatja magát.

Az azonosításhoz szükséges adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben bármely Ügyfél tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Szolgáltató jogosult az Ügyfél által értékesítésre szánt jegyek, események és helyszínek valódiságának ellenőrzésére.

Felek rögzítik, hogy ellenkező megállapodás hiányában egymás felé nem vállalnak kizárólagosságot.

6. Felek felelőssége

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • az olyan károkért, amelyek azért keletkeztek, mert az Ügyfél nem kezelte megfelelően a munkatársai jogosultságait és hozzáféréseit,
 • Ügyfél munkatársainak, felhasználóinak magatartásáért, azok helyességéért, pontosságért,
 • hogy megfelel az Ügyfél rejtett elvárásainak,
 • olyan funkcionalitások biztosításáért, amelyeket a jelen Szerződés, vagy a Honlapon elérhető tájékoztatások nem tartalmaznak,
 • a tesztelési céllal közzétett funkcionalitások megfelelő működésért,
 • az olyan hibákért, amelyek nem a Honlap, hanem 3. felek szoftverei és megoldásai miatt keletkeznek,
 • a nem megfelelő hardveres környezetből fakadó problémáért,
 • nem megfelelő hálózati kapcsolat miatti problémákért.

Felek rögzítik, hogy:

 • Szolgáltató nem felelős az Ügyfelek saját adatkezelési tevékenységének jogszerűségéért és a jegyvásárlói adatok maradandó tárolásáért,
 • a vásárlók regisztráció során megadott adatainak kezelését Szolgáltató valósítja meg önállóan, önálló adatkezelésként,
 • Ügyfél csak akkor jogosult jegyvásárlói adat megismerésére, amennyiben a jegyvásárlás során névre szóló jegyértékesítés valósul meg.

7. Reklámozással kapcsolatos rendelkezések

Szolgáltató jogosult az Ügyfél kereskedelmi nevének, valamint a Honlapon keresztül értékesített jegyeinek on-line reklámozására saját felületein és közösségi média felületein.

Szolgáltató jogosult a reklámok tartalmát önállóan meghatározni a Honlapon elérhető információk felhasználásával, az Ügyfél jóhírnevének tiszteletben tartása mellett, a reklámokat nem köteles előzetes jóváhagyás végett bemutatni az Ügyfél számára, valamint nem köteles a megvalósult reklámtevékenységről rendszeres statisztikát szolgáltatni az Ügyfél számára.

A reklámozás keretében Szolgáltató jogosult diszkrecionális jogkörében eljárva egyoldalúan kiválasztani és meghatározni, hogy:

 • mely ügyfelét, valamint mely ügyfelének mely jegyét használja fel reklámozási célból,
 • milyen felületet használ fel a reklám elhelyezésére
 • milyen kategóriák keretében biztosítja a jegyek értékesítési lehetőségét,
 • mely jegyeket és mely kategóriákat emel ki értékesítési célból a Honlapon.

Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy amennyiben:

 • saját tulajdonú weboldalán (ideértve azt a tevékenységet is, hogy a jegy megjelenik a Weboldalon),
 • saját közösségi marketing oldalán,
 • hírlevelén,
 • bármely az általa felügyelet internetes felületen,

keresztül hirdeti az Ügyfél által a Honlapra feltöltött eseményt, vagy helyszínt, vagy az Ügyfelet, akkor a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény rendelkezései alapján a reklámfelülettel rendelkezni jogosult személynek és ez alapján adófizetésre kötelezett személynek minősül.

Ugyanakkor Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a törvény 3. § (3) bekezdése alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól.

Amennyiben Szolgáltatónak reklámadófizetési kötelezettsége keletkezik, erről Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja.

8. Rendelkezésre állás

Szolgáltató a Honlap elérhetőségét 7nap/24 óra elérhetőségben biztosítja.

Nem számít a rendelkezésre állás megsértésének, ha Szolgáltató előre tervezett karbantartást végez a Honlapon. Szolgáltató ezeket a karbantartásokat olyan időpontra és idősávra ütemezi, amely előre láthatóan nem okoz fennakadást Ügyfél üzletmenetében, így különösen a karbantartást éjszaka valósítja meg.

Szolgáltató nem vállal arra felelősséget, hogy a Szolgáltatás nyújtásának következményeként Ügyfél árbevétele növekedni fog.

9. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Honlap egyes megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Jelen ÁSZF rendelkezései alapján Ügyfél földrajzilag korlátlan, időben a szolgáltatási díj megfizetéséhez kötött, mennyiségében a szolgáltatási csomagba foglalt felhasználószámra korlátozott felhasználási jogot kap. A felhasználási jog nem terjed ki a Honlap módosítására, kereskedelmi forgalomba hozására, felhasználási jog átruházására, felhasználási fiók megosztására más személlyel, al-liszenszbe adásra, átdolgozására.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást.

Szolgáltató jogosult az Ügyfél nevét, logóját, általa a Honlapra feltöltött eseményre, vagy helyszínre vonatkozó jegyértékesítés tényét használni a Honlap reklámozása céljából.

Ügyfél jogosult a Honlap, Szolgáltató nevét, logóját elérhetőségét megosztani a jegyértékesítés ösztönzése céljából.

A másik Fél kereskedelmi nevének, logójának, védjegyének felhasználása során mind a két Fél ingyenes, a jelen szerződés időtartamára kiterjedő, területileg korlátlan felhasználási jogot enged a másik Félnek.

A felhasználás során mind a két Fél köteles a másik fél üzleti jóhírnevét, üzleti megítélését sértő megnyilvánulásoktól tartózkodni, a reklámjogi jogszabály szerint jogszerű reklámot készíteni.

Amennyiben bármelyik Fél olyan tartalmú reklámot észlel, amely ezeket a jelen szerződés, vagy bármely jogszabály rendelkezéseivel ellentétes, a másik Felet felhívhatja a reklámtevékenység abbahagyására.

10. Szerződéskötési eljárás

A Honlap igénybevétele előzetes regisztrációhoz kötött.

Az Ügyfél a regisztráció során köteles elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A regisztráció nincs díj fizetéséhez kötve. A regisztrációt követően Szolgáltató ellenőrzi a regisztráló személy ellenőrzését és dönt arról, hogy a regisztrációt elfogadja, vagy elutasítja.

Elfogadott regisztráció esetében:

 • Szolgáltató meghatározza az Ügyfél által fizetendő jutalék, illetve kényelmi díj mértékét, amelyet beállít az Ügyfél admin fiókjában,
 • hozzáférést biztosít az Ügyfél számára az admin fiókjához.

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben az Ügyfél a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősül, abban az esetben vele elektronikus úton megkötött fogyasztói szerződés jön létre, amelyre a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében foglaltak is irányadóak.

10.1. Adatbeviteli hibák javítása

Ügyfélnek a szerződéskötés bármely szakaszában és a szerződéskötést követően lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. megadott adatok módosítása).

11. Jutalék, illetve kényelmi díj fizetése

Ügyfél felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Honlapon keresztül eladott jegyek esetében a jegy ellenértékét Szolgáltató bankkártyás fizetéssel saját bankszámlájára beszedje.

A kifizetett ellenértékkel Felek, ellenkező megállapodás hiányában az esemény megvalósulását követően kötelesek elszámolni egymással.

Amennyiben a jegyértékesítés nem eseményhez, hanem helyszínhez kapcsolódik, felek az elszámolást havonta valósítják meg.

Az elszámolás során Szolgáltató érvényesítheti a jelen szerződés alapján őt megillető jutalék, illetve kényelmi díj ellenértékét, erről az esemény megvalósulását követő 10. napig, helyszínre vonatkozó jegyértékesítés esetén a tárgyhót követő hónap 10. napjáig számlát állít ki az Ügyfél számára.

Ügyfél köteles a jegyek ellenértékéről számlát kiállítani Szolgáltató számára és azt email-ben elküldeni Szolgáltatónak az esemény megvalósulását követő 10. napig, helyszínre vonatkozó jegyértékesítés esetén a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, 10 napos fizetési határidő alkalmazásával.

Felek az elszámolás alapjául a Honlapon rögzített statisztikai adatokat veszik alapul.

Szolgáltató köteles a számla kézhezvételét követően a jegyek ellenértékét 10 napon belül átutalni az Ügyfél számára.

12. A szerződés megszüntetése

12.1. A megszűnés esetei

A jelen ÁSZF szerinti szerződés megszűnik:

 • bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével,
 • közös megegyezéssel,
 • bármelyik Fél rendes (30 napra szóló) felmondásával, amely:
  • Ügyfél részéről kezdeményezhető a regisztráció törlésével, vagy elektronikus levél küldésével,
  • Szolgáltató részéről az Ügyfél részére küldött elektronikus levéllel
 • bármelyik Fél azonnali hatályú rendkívüli felmondásával.

Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben:

 • az Ügyfél inaktivitása esetén,
 • az Ügyfél a Honlapot jogszerűtlen célokra használja, vagy valamely bíróság, vagy hatóság megállapította, hogy a Honlap használatával Ügyfél jogsértést valósított meg,
 • az Ügyfél a Szolgáltató jóhírnevét sértő tevékenységet valósított meg.

Ügyfél jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben:

 • egy naptári éven belül 3 hónapban sem valósul meg a vállalt rendelkezésre állás.

Inaktivitásnak minősül, ha az Ügyfél legalább 90 napon keresztül nem valósít meg jegyértékesítési tevékenységet a Honlapon keresztül.

12.2. A szerződés megszűnés és inaktivitás esetén követendő eljárásrend

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Szolgáltató jogosult az Ügyfél által hirdetett események és helyszínekre vonatkozó jegyértékesítést a megszűnés napjával megszüntetni.

Felek kötelesek a megszűnést követő 30. napig egymással elszámolni.

13.Egyéb rendelkezések

13.1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, ideértve a Szolgáltató által felszámított jutalék és kényelmi díj összegét az Ügyfelek előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlapon megvalósuló első belépéssel válnak hatályossá.

Jutalék és kényelmi díj módosítása esetén a módosítás:

 • helyszínre vonatkozó jegyértékesítés esetén a módosítás kihirdetését követő hónap első napjától,
 • - eseményre vonatkozó jegyértékesítés esetén a módosítás kihirdetését követő eseményre vonatkozóan

hatályos a Felek között.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon előzetes figyelmeztetés nélkül.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.03.01.

Miért velünk?
selection
Választék
Fürdők, kastélyok, fesztiválok, múzeumok, sport események
best-prices
Legjobb árak
Ön garantáltan az adott időszak legjobb árain foglal.
convenience
Kényelem
Egyszerű használat, mobilra optimalizált rendszer.
support
Segítségnyújtás
Ügyfélszolgálatunk a hét minden napján elérhető.
A jegyvasarlas.hu a Magyar Turizmus Média (MTM), Magyarország vezető turisztikai média szolgáltatásokat nyújtó cégcsoportjának része.
CSODÁLATOS MAGYARORSZÁG
CSODALATOSBALATON.HU
CSODÁLATOS BUDAPEST